Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu rockriders.cz společnosti CYKLOMAX, spol. s.r.o. účinné od 18. 7. 2017.
 
E- shop provozuje společnost: CYKLOMAX, spol. s.r.o., se sídlem Bělohorská 659/198, 169 00
Praha 6 - Malý Břevnov, IČO 49704281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 22480, email: cyklomax@cyklomax.cz, telefon: +420 466 944 023, +420 466
944 027, +420 737 215 370
 
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky určují část obsahu kupní smlouvy mezi provozovatelem eshopu
rockriders.cz společností CYKLOMAX, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím. Vztahují se
pouze na smlouvy uzavřené na základě on-line objednávky v e-shopu rockriders.cz . Obchodní
podmínky jsou na stránkách prodávajícího k dispozici ke stažení.
2. Prodávající CYKLOMAX, s.r.o. má postavení podnikatele. Je-li kupující člověk, který jedná
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, má
postavení spotřebitele. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která používají pojem „spotřebitel“,
se vztahují pouze na kupující spotřebitele.
3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky
těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v
platném znění), a je-li kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v
platném znění).
4. Prodávajícímu lze doručovat na adresu CYKLOMAX, s.r.o. - ROCKRIDERS, Pardubická
504, 533 52 Srch nebo na emailovou adresu cyklomax@cyklomax.cz. Na internetových stránkách
prodávajícího jsou uvedeny platné identifikační údaje prodávajícího a kontakty pro styk se zákazníky.
Prodávající bude ke komunikaci s kupujícím používat zejména emailovou adresu sdělenou
kupujícím. Veškerá sdělení či úkony se považují za doručené kupujícímu třetí pracovní den po
odeslání na kupujícím sdělenou adresu.
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující je povinen se před podáním objednávky seznámit se způsobem nákupu u
prodávajícího a jednotlivými technickými kroky vedoucími k podání objednávky a možnostmi zjištění a
opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, těmito obchodními podmínkami
a podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny a dopravného. Tyto obchodní podmínky jsou na
internetových stránkách prodávajícího přístupné a k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
2. Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít v českém jazyce. Náklady na použití sítě internet
jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího. Rovněž náklady spotřebitele na
použití telefonu, kontaktuje-li takto prodávajícího, jsou dány běžným tarifem telekomunikačního
operátora.
3. Objednávka kupujícího je závazná. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu
dojde objednávka kupujícího. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc
(zboží), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje,
že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu a dopravné. Prodávající zboží odevzdá
kupujícímu na adrese partnerské prodejny ROCKRIDERS uvedenou v objednávce.
Obchodní podmínky e-shopu rockriders.cz - strana 2
4. Prodávající uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou
adresu, kterou uvedl v objednávce. Kupní smlouva je prodávajícím archivována pro účely jejího
splnění a není přístupná třetím osobám, vyjma pověřených zaměstnanců prodávajícího. Prodávající k
ní umožní spotřebiteli přístup.
 
III. Cena zboží
1. Prodávající je oprávněn měnit ceny zboží a výši dopravného uvedené v nabídce internetového
obchodu. Změna nemá vliv na již uzavřenou smlouvu (podanou objednávku).
2. Všechny ceny zboží a služeb v nabídce internetového obchodu jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty. Ostatní poplatky, vyjma nákladů na dodání (dopravné), jsou obsaženy v ceně
konkrétního zboží.
 
IV. Platba za zboží
1. Kupní cenu a dopravné kupující zaplatí předem bankovním převodem na bankovní účet
prodávajícího na základě zálohové faktury prodávajícího.
2. Zálohovou fakturu prodávající připojí k potvrzení objednávky.
 
V. Doprava zboží, dopravné
1. Prodávající dodává zboží pouze na adresy partnerských prodejen ROCKRIDERS
uvedené na internetových stránkách rockriders.cz . Kupující si zvolí jednu z partnerských prodejen
(v rámci kroku 4 – způsob dopravy) při zadávání objednávky.
2. Doprava je zdarma, ledaže je částka dopravného zobrazena u partnerské prodejny zvolené
jako doručovací adresa pro objednávku.
3. Zboží prodávající odešle kupujícímu bez zbytečného odkladu, zpravidla do dvou pracovních
dnů, po úplné úhradě zálohové faktury. Prodávající zboží expeduje vždy až po úhradě zálohové
faktury.
4. Prodávající odešle na emailovou adresu kupujícího zprávu, kdy bude zboží připraveno
k vyzvednutí.
 
VI. Dodání zboží
1. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě prodlení kupujícího s převzetím
zboží, má prodávající právo od smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupit.
2. Jedná-li se o jízdní kolo, bude předáno v provozuschopném stavu a seřízené.
3. Prodávající předá kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují.
4. Bylo-li zboží z důvodů na straně kupujícího přepravováno opakovaně, je kupující povinen
uhradit náklady s tím spojené.
 
VII. Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží
1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v
souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14
dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
2. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu prodávajícího
Pardubická 504, 533 52 Srch nebo na emailovou adresu prodávajícího cyklomax@cyklomax.cz. V
odstoupení spotřebitel uvede
a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a doručovací adresu prodávajícího Pardubická 504, 533 52 Srch)
b) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy
c) datum a číslo objednávky
d) zboží, kterého se odstoupení týká
e) datum převzetí zboží
f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal
g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele
h) datum a podpis spotřebitele
3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
který je ke stažení na internetových stránkách prodávajícího.
4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží
(dopravného), které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní
prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený.
6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí,
vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání zboží.
7. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží
prodávajícímu, a to i v případě, že je nelze vrátit obvyklou poštovní cestou.
8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
9. Spotřebitel je povinen zboží vrátit tak, že je doručí na adresu partnerské prodejny
prodávajícího, kde je převzal.
10. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení
hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s
ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud spotřebitel užíval zboží nebo postupoval při koupi
v rozporu se zásadami občanského práva, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od
odstoupení náhradu za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití, náhradu za opotřebení zboží a
obohacení získané užíváním věci.
11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 
VIII. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a záruka za jakost
1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem. Pro kupujícího, který
je podnikatelem, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské
činnosti, zejména jedná-li se o člověka, který uvede v objednávce své IČO, je vyloučeno použití
Obchodní podmínky e-shopu rockriders.cz - strana 4
ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a nepoužijí se ani ust. § 2113 věta druhá
občanského zákoníku a ustanovení uvedená níže v tomto článku s výjimkou odstavců 6. a 7.
2. Prodávající odpovídá za vadné plnění za podmínek a v rozsahu stanoveném občanským
zákoníkem.
3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v
souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení
občanského zákoníku o záruce za jakost. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v
takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
5. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců od odevzdání
věci.
6. Reklamaci může kupující uplatnit vůči prodávajícímu poštou i osobně na adrese
prodávajícího Pardubická 504, 533 52 Srch a na adrese partnerské prodejny prodávajícího, kde
zboží převzal. Kupující při reklamaci předá prodávajícímu reklamované zboží čisté a s doklady
prokazujícími nákup zboží u prodávajícího za účelem posouzení vytknutých vad, jinak je
prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
7. Podává-li kupující reklamaci poštou, přiloží písemné oznámení o zjištěných vadách k
reklamovanému zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží s
kompletní dokumentací a čisté, jinak je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Kupující
uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují a jaký nárok uplatňuje (jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje). K reklamaci je nutné předložit doklady prokazující nákup zboží u
prodávajícího. Kupující nemůže měnit uplatněné nároky, ledaže žádal opravu vady, která se
ukáže jako neopravitelná, nebo se s prodávajícím dohodne jinak.
8. Prodávající zašle kupujícímu emailem nebo mu předá potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil
reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za
podstatné porušení smlouvy.
10. Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv z odpovědnosti za vady
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a, není-li to vzhledem k povaze vady
nepřiměřené, právo na výměnu vadného zboží za nové zboží bez vad; pokud se však vada týká
pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti
b) není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy
Obchodní podmínky e-shopu rockriders.cz - strana 5
c) právo na přiměřenou slevu podle odst. 12. tohoto článku
11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V
takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její
součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
13. Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv ze záruky prodávajícího, aniž by byla
dotčena jeho práva podle odstavce 10., výlučně právo na bezplatné odstranění vady způsobené
vadným postupem při výrobě zboží nebo vadou materiálu použitého na výrobu zboží, které se
vyskytnou v záruční době, a to opravou věci a není-li oprava možná, dodáním nové věci. Práva ze
záruky kupující uplatní podle odstavců 6. a 7.
14. Prodávající neodpovídá za vady a záruka se nevztahuje na věci, které obdržel kupující
zdarma (dárky, bonusy).
15. Práva z odpovědnosti za vady zboží a ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna včas nebo v
záruční době.
16. Prodávající neodpovídá a záruka se nevztahuje zejména na:
a) vady způsobené mechanickým poškozením
b) vady způsobené běžným opotřebením, nedostatečnou údržbou nebo užíváním věci
k nevhodnému účelu nebo používáním nevhodného příslušenství zboží
c) vady způsobené při neodborné montáži, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným
způsobem nebo používání v rozporu s návodem k použití, technickými normami a bezpečnostními
předpisy platnými v České republice
d) dárky, které jsou poskytovány zdarma
17. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu věcí a škod z neodborného
používání věcí, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi.
18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech, kdy kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo kdy kupující vadu sám způsobil.
 
IX. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy
1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a
z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v
případě, že
a) po podání objednávky nebo v době jednoho měsíce před podáním objednávky dodavatel
prodávajícího oznámil prodávajícímu zvýšení ceny věci minimálně o 10% nebo oznámil, že zboží již
nevyrábí nebo nedodává
b) kupující již dříve bez udání důvodu nepřevzal objednané zboží
c) prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu,
která je ve zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží
d) není-li kupující spotřebitelem, i bez udání důvodu
Obchodní podmínky e-shopu rockriders.cz - strana 6
2. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu
nebo její část, prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po
započtení svých oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.
 
X. Ochrana osobních údajů
1. Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a zpracovatelem
osobních údajů. Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetí osobou. Internetové stránky prodávajícího
obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a
aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky.
2. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat manuálně i automaticky prostředky výpočetní
techniky. Osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a členům
orgánů CYKLOMAX, s.r.o. v souvislosti s plněním jejich úkolů. Prodávající se zavazuje, že osobní
údaje zákazníka neposkytne třetí osobě s výjimkou dle předcházející věty a výjimkou obchodního
partnera prodávajícího, který kupujícímu předá zboží v partnerské prodejně ROCKRIDERS. Údaje
budou u CYKLOMAX, s.r.o. uloženy a zpracovávány po dobu dle souhlasu kupujícího s jejich
zpracováním, nebo do odvolání souhlasu. Po uplynutí této doby nebo nebude-li souhlas udělen,
budou údaje uloženy a zpracovávány, dokud to bude nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy nebo zde
bude jiný právní důvod zpracování stanovený právními předpisy.
3. Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu
nebo výmaz, omezení zpracování, nebo jiné odstranění závadného stavu a vznést námitku proti
zpracování nebo požadovat vysvětlení. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
4. Poskytnutí osobních údajů v objednávce je dobrovolné a jedná se o smluvní požadavek
CYKLOMAX, s.r.o. V rozsahu jméno, příjmení, a bydliště je požadavkem, který je nutné uvést do
smlouvy. Neposkytnutí údajů by mohlo bránit řádnému plnění zákonných a smluvních povinnosti
CYKLOMAX, s.r.o. a snadné komunikaci při plnění smlouvy.
5. Udělil-li kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, zašle prodávající text souhlasu
kupujícímu v příloze potvrzení objednávky.
 
XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem je věcně
příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetovou
adresou http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem s bydlištěm
v EU lze využít platformu pro řešení sporů on-line vyvinutou Evropskou komisí dostupnou na
internetové
adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Prodávajícího lze kontaktovat na emailové adrese cyklomax@cyklomax.cz.
 
XII. Závěrečná ustanovení
1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Změna nemá vliv na
již uzavřenou smlouvu (podanou objednávku).
CYKLOMAX, s.r.o.
 
Dokumenty ke stažení:

Všechna práva vyhrazena. CYKLOMAX. spol. s r.o., vytvořeno 2014.